ALV digitaal op woensdag 8 december 2021

Beste RVT leden,

Vrijdag 10 december had de dag moeten zijn waarop we met elkaar samen zouden komen in Nijmegen.
Voor het eerst in twee jaar zouden wij elkaar weer ontmoeten, fysiek elkaar spreken en ervaringen uitwisselen.

Echter, met pijn in ons hart, moeten we u laten weten dat deze bijeenkomst dit jaar niet doorgaat. Dit na zorgvuldige afweging van alle huidige corona maatregelen en de impact op onze bijeenkomst en algemene leden vergadering (ALV).

Na gesprekken met verschillende partijen vinden we het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen.
Met het oog op de snel stijgende besmettingen en het feit dat een groot gedeelte van onze deelnemers werkzaam is in de gezondheidszorg of tot een hogere risicogroep behoort is dit voor ons de meest heldere en verantwoorde keuze.

Daarbij zijn we van mening dat bij handhaving van de nieuwe coronamaatregelen, zoals onder andere het hanteren van vaste zitplaatsen, de kwaliteit, vorm en inhoud van onze bijeenkomst negatief wordt beïnvloed.

De  ALV zal digitaal plaatsvinden op woensdag 8 december om 19.00 uur.

De link naar deze bijeenkomst treft u in deze mail aan.

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen ALV sep. 2020 (zie onder de link naar ALV verslag-september-ALV-2020)
4. Financieel verslag 2020, begroting 2022
5. Kascommissie: advies (en nieuw lid?) 2021
6. Donatie (goede doel/TFV): verslag beide Goede Doelen
7. Rondvraag

We hopen u allen te mogen verwelkomen op de ALV  in 2022 !

Met vriendelijke groeten, namens het RVT bestuur,

Wil van der Sanden

Link naar ALV:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGZlZDY2OWUtZWUzZS00ODFlLWJlZjktOWFkYjkyNmY3NDU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b208fe69-471e-48c4-8d87-025e9b9a157f%22%2c%22Oid%22%3a%22874157b4-e8af-4236-ba3e-5f7a9620d33a%22%7d